Regio Deal
Midden- en West-Brabant

Over de regio deal

Midden- en West-Brabant: samen versnellen, slimmer maken en verduurzamen Midden- en West-Brabant is een economisch krachtige regio. De sectoren in deze regio staan aan de vooravond van een aantal transities. Om hierin mee te kunnen, vraagt de economie om investeringen. Partijen steunen de regio Midden- en West-Brabant in haar ambitie een belangrijke speler te blijven in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het brede MKB. Dat betekent circulaire en biobased productie, slimme en duurzame distributie en onderhoud, met een zo laag mogelijke impact op de omgeving.

Belangrijke randvoorwaarden om dit waar te maken zijn het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zo veel mogelijk mensen kunnen deelnemen. En waar door het opleiden en leven lang ontwikkelen, werknemers kunnen mee ontwikkelen met innovatieve technologieën. Met de brede strategische samenwerking willen Rijk en Regio samen met de provincie Noord-Brabant werken aan het behoud en versterken van de kracht van de regio Midden- en West-Brabant. De Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves is daarbij een versneller voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en Regio.

Rijk en Regio richten zich op het aanpakken van knelpunten en benutten van kansen die de transities in de regio met zich meebrengen. Dit vraagt een integrale aanpak van opgaven op het gebied van innovatie in het MKB, arbeidsmarkt van de toekomst, circulaire economie, slimme en duurzame distributie en logistiek, slimme maakindustrie en kringlooplandbouw.

Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Regio Deal aan 17 innovatieprojecten. De arbeidsmarkt krijgt daarbij bijzondere aandacht. De uitvoering is in volle gang.

Beoogde resultaten

1. De hoofdresultaten die met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves en de uitvoering daarvan met concrete projecten worden beoogd zijn:

 1. het creëren van 10 fysieke interactiemilieus annex hybride leeromgevingen waar MKB-ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en studenten in de maakindustrie en logistieke sector elkaar ontmoeten en gezamenlijk innovatieve vraagstukken oppakken. Deze faciliteiten worden breed gedeeld en zijn toegankelijk voor grotere en kleinere MKB-bedrijven;
 2. 7 digitale samenwerkingsplatforms waar kennis- en onderwijsinstellingen en MKB-bedrijven uit de maak- en/of distributiesector kennis en informatie delen over bijvoorbeeld beschikbare laadruimte of restproducten;
 3. het – samen met de kennisinstellingen binnen en buiten de regio (MBO, HBO, WO), de overheden en de grootbedrijven – bereiken, stimuleren en ondersteunen van in totaal meer dan 500 (unieke) MKB-bedrijven in de regio en hun medewerkers bij vraagstukken en innovaties;
 4. met het uitvoeren van concrete projecten start de regio minimaal 250 innovatietrajecten op;
 5. meer dan 800 studenten zijn via de projecten door stages, afstudeeropdrachten en projecten betrokken bij de zeventien projecten en voegen daaraan nieuwe kennis toe;
 6. het realiseren en aanbieden van specifieke leven-lang-leren/bijscholingsprogramma’s gericht op nieuwe kennis en vaardigheden aan.
 7. meer dan 1900 medewerkers in het brede MKB zodat zij beter inzetbaar zijn bij het toepassen van nieuwe technologie, data en duurzaamheid, op de arbeidsmarkt en voor beroepen van de toekomst; • meer dan 240 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van een baan in de maakindustrie, logistiek en gerelateerde bedrijfstakken.

2. De Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves en de uitvoering daarvan met concrete projecten dragen bij aan een gezondere en veiligere woon, werk- en leefomgeving, zowel in de regio als daarbuiten, door uitstoot van CO2 te verlagen en de economie te vergroenen.

3. De Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves en de uitvoering daarvan met concrete projecten op het gebied van circulaire economie versterken elkaar onderling, waarmee Middenen West-Brabant een zeer interessante regio voor een regionale circulaire economie-strategie is, die in afstemming tussen Rijk, Regio en de provincie Noord-Brabant tot stand komt.

4. Door middel van samenwerking in de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves maken Partijen de maakindustrie en logistiek versneld slimmer, duurzamer en circulair. Op de vijf schakels zijn de beoogde resultaten:

 • GROW en MAKE: grondstoffentransitie en hogere materiaal-efficiency doordat op steeds grotere schaal:
  • ketens en (rest)stromen zijn gekoppeld;
  • grondstoffen en materialen zoals zetmeel en textiel vaker worden (her)gebruikt;
  • fossiele materialen, grond- en hulpstoffen zijn vervangen door duurzamere biobased alternatieven, bioplastics, plantaardige eiwitten en hout;
  • duurzame, minder belastende feed en foodproducten op basis van plantaardige en dierlijke (insecten) eiwitten , voedings- en hulpstoffen zijn ontwikkeld;
 • MAKE en MOVE: snellere procesinnovatie doordat:
  • data en technologie worden toegepast voor slimmere en duurzame productieprocessen op gebied van polymerisatie en aromaten;
  • slimmere en duurzame distributieprocessen zijn ontwikkeld door middel van ontwikkeling en beschikbaar stellen van data-demo-tools voor transportplanning, voorraad/warehouse optimalisatie;
  • multimodale joint-corridors zijn gerealiseerd door samenwerking tussen producenten/verladers en vervoerders, hetgeen leidt tot CO2-reductie.
 • MAINTAIN: slimme en duurzame onderhoudsmethoden die met behulp van data en technologie onderhoud voorspelbaar maken en zo de levensduur van producten en goederen verlengen door:
  • reeds bewezen composiettechnieken in de luchtvaart via een Smart Industry Fieldlab zijn verbreed naar toepassingen in de maritieme sector, automotive en bijvoorbeeld wind op zee;
  • de met het fieldlab Campione opgedane kennis is overgedragen en toegepast door het brede MKB.
 • LEARN: sociale innovatie en vernuftig menselijk kapitaal door:
  • kennis en kunde over de impact van (interactieve) technologie en data op gedrag van mensen met inzet van serious gaming, virtual reality, robotica en avatars, natural language & data technology is ontwikkeld en verspreid;
  • hybride leeromgevingen en scholings-, trainings- en opleidingsprogramma’s (leven lang ontwikkelen) zijn ontwikkeld in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.Deze opleidingsprogramma’s zijn gericht op de arbeidsmarkt van de toekomst en leven lang ontwikkelen. Zij bevorderen kennis, competenties en inzetbaarheid van (potentiële) arbeidskrachten. De programma’s voorkomen en bestrijden de mismatch tussen vraag van werkgevers en het beschikbare aanbod van werkzoekenden en creëren kansen voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.