Betrokken partners

Samenwerking en betrokken partners

Samenwerking
“Samenwerken. Daarin blinken we uit in deze regio. Specifiek in Mid-West richt de samenwerking zich op de economische kracht die we als regio hebben. Wij hebben een belangrijke en centrale positie in het logistieke netwerk in Europa: een te koesteren plek tussen Rotterdam en Antwerpen. Onze economische kracht laat zich het best zien op drie terreinen: de maakindustrie met veel banen voor onze inwoners, de innovatieve bedrijvigheid zoals al te zien is in de Tilburgse Spoorzone en de voorsprong die we hebben als onderdeel van de kennisas van Brabant. Kennis, informatie, innovatie: dat maakt ons sterk. Net als de steeds intensievere triple helix samenwerking rondom Tilburg en Breda.” Aldus Theo Weterings, regiovoorzitter Midden-Brabant en burgemeester van Tilburg. Voorzitter commissie van advies Economie Regio West-Brabant en wethouder Economie, Werk en Bereikbaarheid van Breda, Boaz Adank: “Als regio’s Midden- en West-Brabant werken we steeds intensiever samen. Samen kunnen we echt een vuist maken en concurreren met grote economische regio’s in Noordwest Europa. We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Dat is belangrijk omdat het verdienmodel van vandaag geen garanties biedt voor morgen. Samen met ondernemers en onderwijs investeren we in het verduurzamen van ons MKB. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst.”

Partnerschap Rijk-provincie-regio
De Regio Deal is een vliegwiel voor versterking van de nog jonge samenwerking tussen Midden- en West- Brabant en de samenwerking van de regio met het Rijk en de provincie op tal van terreinen. Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van provincie Noord-Brabant: “De provincie ondersteunt de Regio Deal omdat zij kansen ziet voor verdere ontwikkeling en vernieuwing van het krachtige midden- en kleinbedrijf in deze regio, onder meer door digitalisering en robotisering. Een goed functionerende arbeidsmarkt is een voorwaarde voor die vernieuwing. We investeren daarom samen in het benutten en behouden van talent op alle niveaus en in opleidingen die zijn gericht op de beroepen van de toekomst.”

Partners
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de Stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Tilburg en de gemeente Breda is deze deal tot stand gekomen. Daarnaast zijn er betrokken organisaties – die op basis van verklaringen deze deal ondersteunen – Triple helix Stuurgroep Economic Boards Midden- en West-Brabant, Economic Board West-Brabant en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.